Home » Sprzęt » Sprzęt filmowy » Sony PMW-EX3

Kamera HD Sony PMW-EX3 — to kontynuacja udanego modelu PMW-EX1 oferująca wszystkie jej funkcje w nowo-zaprojektowanym pół-naramiennym korpusie. Wszystkie pro­dukty Sony XDCAM EX są zapro­jek­to­wane tak, aby w pełni wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści jakie daje karta pamięci SxS. Łączą w sobie spraw­dzoną, nie­li­niową pracę XDCAM z jedy­nym czuj­ni­kiem roz­dziel­czo­ści Full HD w kom­pak­to­wych kamkorderach.

Specjalnie zapro­jek­to­wany obiek­tyw FXDCAM EX jest tema­tem cią­głych inno­wa­cji i roz­woju. Nowy model ofe­ruje nam wymienne obiek­tywy, gen­lock, time­code i zdalne ste­ro­wa­nie dla praw­dzi­wej ela­stycz­no­ści dając opty­malne roz­wią­za­nie stu­dia HD.

Kamera HD Sony PMW-EX3 jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla klien­tów, takich jak sta­cje tele­wi­zyjne, kame­rzy­ści i nie­za­leżni fil­mowcy, któ­rzy potrze­bują uzy­skać wyjąt­ko­wej jako­ści obraz HD przy pomocy kamery ręcznej.

Jej główne cechy to: